Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spstrachocina.szkolnastrona.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 - Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Kozieradzka, e-mail:  agatakoz@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13-4625100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna:

Na teren działki szkolnej można wjechać  od drogi powiatowej na parking, który prowadzi do wejścia głównego, wejścia do szatni dla klas IV – VIII i wejścia dla klas O –III.  Drugi wjazd  od strony cmentarza prowadzi do wejść na salę gimnastyczną (tutaj jedno wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) oraz jednego wejścia do szkoły tzw. treningowe (łącznie 8 wejść). Sala gimnastyczna ze szkołą tworzą jeden budynek połączony korytarzem na parterze. Cały parter szkoły  wraz ze salą gimnastyczną jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Z piętra budynku, od strony południowej, można się ewakuować dodatkowymi schodami ewakuacyjnymi.

Do pozostałych wejść prowadzą schody.

W budynku nie ma windy. Na każdym piętrze są toalety.

 Obok szkoły jest zatoczka autobusowa z przystankiem  dla komunikacji podmiejskiej.

 

NA GÓRĘ